Oisterwijkse hengelsportvereniging

"De Sportvissers"

Actualiteiten

Privacyverklaring

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) / GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

 

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegegevnsbescherming (AVG) in werking. Deze wetgeving standaardiseert de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particulieren, bedrijven, overheidsinstanties, maar voor verenigingen in de hele Europese Unie.
Ook onze vereniging "De Sportvissers" moet aan de AVG voldoen. De koepelorganisatie Sportvisserij Nederland heeft in dit verband het nodige voorwerk gedaan en een stappenplan ontwikkeld.

De Sportvissers is een vereniging die uitsluitend met vrijwilligers de verenigingswerkzaamheden uitvoert. Met een enkele partij is een verwerkingsovereenkomst gesloten waarbij persoonsgegevens in het geding zijn.

 

PRIVACYVERKLARING VAN DE OISTERWIJKSE HENGELSPORTVENIGING DE SPORTVISSERS

OHV De Sportvissers is gevestigd in Oisterwijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40259266. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens OHV De Sportvissers verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1.     GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1. OHV De Sportvissers (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft/aanmeldt als lid;
b. contact met ons opneemt (bijv. via email, een contactformulier op de website, telefonisch e.d.)

 

1.2. OHV De Sportvissers verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 1. voorletters en naam
 2. geboortedatum
 3. adres
 4. emailadres
 5. telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 6. leeftijd
 7. geslacht
 8. IBAN rekeningnummer
 9. foto's (publicaties op de website)
 10. lidmaatschapnummer
 11. afdelingsgegevens (wedstrijdcategorie/controleurfunctie e.d.)
 12. browsercookies

Er worden alleen gegevens verwerkt die personen (leden) zelf, vrijwillig hebben gegeven. Er worden geen gegevens verwerkt die de wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt.

1.3.  OHV De Sportvissers kan deze gegevens gebruiken voor:

 • het verstrekken van gepersonaliseerde vergunningen;
 • organiseren van wedstrijden;
 • uitnodigen voor bijeenkomsten;
 • handhaving.

 

2.     INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR.

U kunt contact opnemen met OHV De Sportvissers via het algemene emailadres van de vereniging. Dit emailadres staat op de homepage van de website www.desportvissers.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop OHV De Sportvissers persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die OHV De Sportvissers met betrekking tot u verwerkt;
 • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door OHV De Sportvissers.

De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur verwerkt. Alle gegevens worden op één centrale plaats bewaard binnen een beveiligde digitale omgeving. Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen de gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het ledenbestand van de vereniging. De contactgegevens van de ledenadministrateur zijn zichtbaar op de website van de vereniging onder het tabblad "Vereniging"> bestuur.

 

3.     BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS.

 • OHV De Sportvissers zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is;
 • OHV De Sportvissers treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4.     DERDEN.

 • OHV De Sportvissers kan uw gegevens aan de wedstrijdcommissie verstrekken met als doel informatie over georganiseerde activiteiten;
 • OHV De Sportvissers kan uw gegevens verstrekken aan personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving;
 • OHV De Sportvissers verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij u daarvoor nadrukkelijk toestemming heeft gegevens of OHV De Sportvissers daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.     WIJZIGINGEN.

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden aan om deze privacyverklaring periodiek te raadplegen.

Oisterwijk, mei 2018

Het bestuur van de OHV De Sportvissers