Oisterwijkse hengelsportvereniging

"De Sportvissers"

ATTENTIE: in verband met de gebeurtenissen rondom het coronavirus wordt de geplande ALGEMENE LEDENVERGADERING in het wijkcentrum De Waterhoef op donderdag 16 april 2020 tot nadere berichtgeving geannuleerd. Zie ook rubriek "actualiteiten".

Actualiteiten

Conceptverslag algemene ledenvergadering 14 maart 2012

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 14 maart 2012


is bijgevoegd. Het betreft een concept dat in de algemene ledenvergadering van maart 2013 nog vastgesteld moet worden.


O.H.V. DE SPORTVISSERS 1932 – 2013

Notulen ledenvergadering woensdag 14 maart 2012

Aanwezig 39 leden inclusief het bestuur.

De voorzitter opent omstreeks 20.15 de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom.

Speciaal voor deze vergadering zijn de heren Wim van de Ven, voorzitter van Ons Genoegen uit Boxtel  en Ad Leyer, voorzitter van de Ruischvoorn uit Tilburg uitgenodigd.

De Sportvissers vieren dit jaar het tachtig jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit begint de voorzitter met het voorlezen van de allereerste notulen van onze vereniging uit 1932.

Ingekomen stukken en mededelingen.
Met ingang van het seizoen 2012 zijn we gestopt met het verhuren van verenigingsboten.
De kosten stonden niet meer in verhouding tot de opbrengsten en ook de verhuurmomenten werden aanzienlijk minder.

In overleg met de gemeente zijn een drietal retentievijvers in de vergunning opgenomen.

Het betreft de vijver achter de molen in de Pannenschuur en de vijvers aan de Laarakkerweg en de Laarweye op het industrieterrein Laarakkers.

Het bestuur is al tien jaar in onderhandeling met de gemeente over een eigen visvijver. Ook in 2011 hebben er weer verschillende gesprekken plaats gevonden. Volgens de laatste gegevens zal er nog zes jaar verstrijken voordat er concreet iets gaat te gebeuren.

Op 14 maart, de dag dat deze vergadering wordt gehouden, is een flink gedeelte van de rietkraag in het Eikenven verwijderd.

Cees van der Aa is op 14 maart geïnterviewd door een verslaggeefster van omroep Brabant radio. Dit interview is rechtstreeks op de radio uitgezonden.


Vaststelling notulen 17-3-2011
De notulen van de ledenvergadering worden zonder op of aanmerkingen door de ledenvergadering vastgesteld.

Vaststelling contributie, inschrijfgeld en kosten weekkaarten.
Het bestuur stelt voor om voor 2013 geen verhoging door te voeren. Wel zal worden onderzocht of er in de toekomst mogelijkheden zijn om de contributie doormiddel van automatische incasso te innen.

Vaststelling speciale bepalingen.
Sportvisserij Nederland heeft bij het ministerie voor elkaar gekregen dat er een aantal wijzigingen binnen de visserijwet zullen plaats vinden. De bedoeling was om deze wijzigingen per 1 maart 2012 in te laten gaan. Dit is vertraagd en het beoogd moment van in werkingtreding wordt nu mei 2012. Wijzigingen zullen via de site worden bekend gemaakt.

Financieel verslag en verslag kascontrole commissie.
De financiële verslagen, voor het eerst samengesteld door Jack Wolfs, worden aan de  ledenvergadering aangeboden en daar waar nodig toegelicht . Ook de kascontrole commissie heeft de boekhouding doorgelicht is unaniem tot de conclusie gekomen dat de boeken er keurig verzorgd en correct uit zagen. Zij stelt dan ook voor om de penningmeester volledig en zonder voorbehoud te dechargeren. Uiteraard kan de vergadering hier mee in stemmen.

Verkiezing kascontrole commissie.
Henk Henskens, Wil Corstiaans en Jan Koch worden door de leden weer voor een volgende periode herbenoemd.

Begroting 2013
Elk jaar probeert de penningmeester een begroting te maken die zo dicht mogelijk bij de realiteit ligt.
Ook voor 2013 is er weer een poging ondernomen. De ledenvergadering, zich er van bewust dat een begroting nooit helemaal sluitend te krijgen is, kan ook hieraan haar goedkeuring verlenen.

Jaarverslag 2011
Het jaarverslag is bij binnenkomst aan de leden gepresenteerd en stond al geruime tijd van te voren op de website van de vereniging. In het kort wordt nog even stil gestaan bij de belangrijkste gebeurtenissen van het voorbije jaar. Dit verslag wordt onder dankzegging aan de samensteller vastgesteld.

Verslag concourscommissie.
Voor de laatste keer als voorzitter leest Gerrit-Jan de concoursperikelen van 2011 voor.

Alle winnaars vangsten en uitslagen passeren nog eenmaal de revue waarna het verslag door de vergadering wordt vastgesteld.

Mededelingen concourscommissie
Ben Joosen neemt namens de concourscommissie het woord en geeft een toelichting op het sectorvissen voor het concoursjaar 2012. Ook de datum waarop van de verschillende wedstrijden de prijsuitreiking wordt gehouden is al bekend. Vrijdag 7 september. Ben maakt gewag van het feit dat het aantal wedstrijden dat bepalend is voor de competitie visser van het jaar, zal worden uitgebreid. Meer informatie via de website.

Bestuursverkiezing.
Ben Joosen wordt weer voor een periode van drie jaar herkozen.

Het bestuur draagt Ad Raaijmakers en Bert Meurs voor als nieuwe bestuursleden.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld zodat het voorstel wordt aangenomen.

Voorzitter Gerrit-Jan de Ruiter is aftredend en niet herkiesbaar. Secretaris Jos Schilders neemt het woord en bedankt Gerrit-Jan voor zijn inzet voor de laatste dertig jaar. Niet alleen binnen het bestuur als voorzitter maar zeker ook voor zijn bijdrage als penningmeester en afgevaardigde van het bestuur  bij de Bto. Er wordt nog even kort stilgestaan bij de ontwikkelingen van de laatste dertig jaar en terloops word de opmerking gemaakt hoe snel de tijd verstrijkt. Uiteraard worden de mooie woorden aan het adres van Gerrit-Jan vergezeld van enkele afscheidscadeaus

Vervolgens bedankt Gerrit-Jan, enigszins emotioneel,  de vergadering voor het vertrouwen gedurende de laatste dertig jaar. Tevens spreekt hij de wens uit dat de vereniging tot in lengte van dagen mag blijven floreren.  Onder luidt applaus verlaat Gerrit-Jan de bestuurstafel en neemt plaats in de zaal.

Vervolgens neemt Jack Wolfs het woord en stelt namens het bestuur voor om Jos Schilders te kiezen als nieuwe voorzitter. Ook dit voorstel wordt onder applaus door de vergadering aangenomen.

Jos dankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en beloofd zich naar eer en geweten in te zetten voor de vereniging.

Rondvraag

Kees v.d. Aa (opmerking)
Is vandaag door Omroep Brabant geïnterviewd naar aanleiding van het 80-jarig bestaan van de vereniging. De reporter vroeg wanneer de feestavond plaatsvindt. Hij heeft haar telefoonnummer, voor als de datum bekend wordt

Albert Kosters
Vraagt aandacht voor het afval dat bij de retentievijver Laarakkerweg ligt en afkomstig is van een afvalcontainer. Wie ruimt dit op?

Het parkeren ter plaatse is problematisch.

Worden de oeverkanten waar het riet in het Eikenven is verwijderd, opgehaald?

Het bestuur licht toe dat een proefperiode voor het visrecht loopt. Enkele leden zullen gevraagd worden om het zwerfvuil in de gaten te houden en zonodig op te ruimen.

Het parkeren is inderdaad problematisch en dit kan het bestuur niet oplossen. E.e.a. is voor eigen risico.

De oeverkanten van het Eikenven is een onderwerp voor aanvullend overleg met de gemeente.


Bert-Jan Kogels
Plaatst een opmerking dat het wel of niet meetellen van dode vis bij de uitslagbepaling van een concours vooraf duidelijk gecommuniceerd moet worden en dat door de controleurs dezelfde beoordeling moet plaatsvinden.
De concourscommissie is hierin autonoom. De commissie heeft van de opmerking kennis genomen en denkt over een oplossing na.

Ad van de Hoek
Als Oisterwijk de organisatie van het BTO-concours heeft, wordt dan een vergoeding gevraagd aan niet-leden? Tilburg doet dit blijkbaar wel.
Bestuur: Oisterwijk brengt geen vergoeding in rekening.

Ad van der Bruggen
Waar worden de kosten van de rietverwijdering Eikenven uit betaald?
Bestuur: uit de post onvoorzien 2012.

Willem Corstiaans
Herhaalt het verzoek om te stemmen over het wel of niet meetellen van kleine vis tijdens concoursen.

Bestuur: blijft bij het standpunt om dit niet in stemming te brengen. De concourscommissie is autonoom in de bepaling van het wedstrijdreglement.

Legt de vraag voor om een open jeugdconcours voor de jeugd op het Kolkven te organiseren.

Concourscommissie: de afgelopen jaren is van alles al georganiseerd om de aandacht van de jeugd te trekken voor zowel leden als niet-leden. De belangstelling loopt telkens op een teleurstelling uit. Door de opgedane ervaringen in de afgelopen jaren is de commissie niet van plan dit op te pakken.

Wim van de Ven (Ad Leijer)

Zijn aan het begin van de vergadering voorgesteld als de voorzitters van de zusterverenigingen uit Boxtel en Tilburg. Zijn nu ook aanwezig als bestuurders van de BTO. Jos wordt gefeliciteerd met zijn benoeming tot voorzitter van Oisterwijk. Wim spreekt een dankwoord uit richting de afgetreden voorzitter en overhandigt een boek over de Dommel als passend cadeau.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter omstreeks 23.00 uur de vergadering en wenst iedereen een visrijk 2012 toe.

Oisterwijk maart 2013
Jos Schilders

Voorzitter


 Terug