Over "De Sportvissers"

De Oisterwijkse Hengelsportvereniging "De Sportvissers" is op 14 maart 1932 opgericht.

In het oud-archief van de vereniging is over de oprichting de volgende verslaglegging te vinden:

"Vergadering gehouden op Maandag 14 maart 1932 des avonds om acht uur bij den Heer C. Vermaire, café Buitenlust, alhier.

Deze vergadering is belegd om met diegenen die de hengelsport beoefenen te komen tot oprichting eener hengelsportvereeniging. Te ruim acht uur opent de waarnemende voorzitter A. Zwerts deze zeer druk bezochte vergadering. Hij heet alle aanwezigen namens zijn mede comiteleden C. Vermaire Snr, G. v.d. Linden en W. Kosters hartelijk welkom. Spreker zegt dat het doel dezer bijeenkomst is om door de oprichting van een hengelsportvereeniging te trachten met de vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland tot overeenstemming te komen om met den hengel te visschen op de vennen voor diegenen die lid zijn der hengelsportvereeeniging. Spreker vervolgt met er op te wijzen hoe eenige jaren geleden door de ingezetenen van Oisterwijk met succes gestreden is tegen een boschbrand die gretig voedsel zocht in de richting van Oisterwijksch bosschen, eigendom der vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Dank zij het cordaat optreden dier ingezetenen is Oisterwijk thans nog het mooiste plekje van Brabant. Vervolgens wijst spreker er op dat ook Oisterwijksch Gemeentebestuur zeer symphatiek tegenover der Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten staat gezien het bedrag van fl. 20.000,-- dat de gem. Oisterwijk vorig jaar (1931) nog aan genoemde vereeniging schonk voor den aankoop van bosschen en vennen in onze gemeente. Naar aanleiding van genoemde houding die Oisterwijksch gemeentebestuur en ingezetenen ten opzichte van van de vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten inneemt, is spreker van mening ook thans met Oisterwijksch ingezetenen een beroep te mogen doen op de welwillendheid van de vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten om diegenen die lid zijn der hengelsportvereeniging vergunning te verleenen voor het visschen met den hengel op de in onze gemeente gelegen vennen. Vervolgens verklaart spreker de vergadering geopend en wordt overgegaan tot inschrijving van diegenen die lid der vereeniging wenschen te worden. Yverig geholpen door zijn mede comitélid G. v.d. Linden mocht hij er in slagen op de eerste vergadering reeds 43 leden te boeken, wat voorwaar een mooi succes is. Hierna is het woord aan de heer A. Zwerts, die in een korte maar kernachtige toespraak de leden aanspoort door een eendrachtige en vredelievende wijze mede te werken aan het welslagen der beoogde doelen
Hierna volgt de verkiezing van een definitief bestuur. Het bestuur wordt bij acclamatie benoemd, en na eenige oogenblikken deelt de waarnemende voorzitter mede dat het bestuur is samengesteld als volgt: J. v.d. Mierden, 1e Voorzitter, G. v.d. Linden, 2e Voorzitter, A. Zwerts, secretaris, C. Vermaire, penningmeester, W. Kosters, commissaris-bode. Hierna wordt medegedeeld dat het inleggeld zal bedragen 10 cent en de contributie 5 cent per week ingaande 26 maart e.k.. De heer J. Phillippus merkt op dat de vereeniging nog geen naam heeft. De waarn. voorzitter zegt dat de vergadering daarover kan beslissen, na eenige discussies krijgt de vereeniging den naam van: O.H.S.V. "De Sportvisschers".
Nadat de voorzitter de leden aanspoort ijverige werkers voor de vereeniging te zijn wordt deze eerste succesvolle vergadering gesloten.
De voorzitter,        De secretaris,
J. v.d. Mierden      A. Zwerts"

 

Deze rubriek wordt in de toekomst aangevuld met vervolgverslagen uit het oud-archief van de vereniging. De webmaster neemt hierbij de vrijheid om het geschreven woord om te zetten naar hedendaags ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands). 

 

 

 

Buienradar

Visweer vandaag?

current
feels like
min
max
pressure
humidity
visibility
wind